DIGETE Technologies (AR-VR-XR)

Dünya genelinde, Gerçeklik Teknolojileri’yle (AR-VR-XR) alakalı birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar, beraberinde önemli fırsatları ortaya çıkarmaktadır. 

DİGETE, bu teknolojileri kullanarak, katma değerli ürünler geliştirmek hedefiyle kurulmuştur.

Yayın, yapım, yazılım gibi sektörlerde, ortalama 20 yıllık tecrübe birikimine sahip kuruluşlar, DİGETE markası altında güç birliği yapmıştır.

DİGETE. ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir teknopark şirketidir. 

DİGETE, farklı sektörlerde Gerçeklik Teknolojileri’nin uygulaması aşamalarında, uçtan uca hizmet vermektedir. Sağlık bilimleri, eğitim teknolojileri, eğitim materyalleri, yayıncılık ve turizm, öncelikli sektörler olarak seçilmiştir.  Ayrıca, üretmiş olduğu ürünler için yurtiçi ve yurtdışında lisanslama hizmeti vermektedir.

DİGETE, Gerçeklik Teknolojileri’ni kullanarak hizmet verdiği alanlar:

DİGETE Sağlık: GT- Sağlık Bilimleri Eğitimi
DİGETE Yayıncılık: GT Yayınlar
DİGETE Eğitim: GT- Kurumsal Eğitimler
DİGETE Eğitim Materyalleri: GT- Materyal Üretimi
DİGETE Turizm: GT- Sağlık Turizmi
DİGETE Etkinlik: GT- Dijital Etkinlikler
DİGETE Lisanslama: GT- Ürün ve Hizmet Lisanslama

Gerçeklik Teknolojileri (AR- Agumentad Reality- VR- Virtual Reality- XR- Extended Reality) alanında uçtan uca hizmetler sunan DİGETE’nin hizmet ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir.  

GT Teknolojileri: AR-Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi, VR-Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve XR-Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri kullanarak Sağlık Bilimleri eğitimleri, eğitim materyalleri, yayıncılık, lisanslama ve öncelikli sağlık turizmi alanında hizmetler sunmaktadır. 

Mobil Uygulama: GT Mobil  uygulama projelerinde uçtan uca hizmetler sunulmaktadır. 

Animasyon: 2D ve 3D animasyon projelerinde uçtan uca hizmetler sunulmaktadır. 

Oyun: Gerçeklik teknolojileri bilgisayar ve mobil oyunları projelerinde uçtan uca hizmetler sunulmaktadır. 

Prodüksiyon:  Gerçeklik teknolojileri prodüksiyon projelerinde, uçtan uca hizmetler sunulmaktadır.

Yapılan faaliyetler kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında güçlü işbirlikleri yapılmıştır. İMMİB ‘Elektronik, Elektrik İhracatçılar Birliği’ ve TBYM ‘Türkiye Basım Yayım ve Meslek Birliği’ üyesidir.

DİGETE’nin faaliyetleri alanlarıyla ilgili işbirliği yapabileceğimiz konular:  

Lisans Başvurusu: Yayıncılık ve diğer alanlarda üretmiş olduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili lisans almak isterseniz, kuruluşunuzu anlatan bilgilerle birlikte, lisans almak istediğiniz konuları [email protected] gönderebilirsiniz. 

Proje Başvurusu: Faaliyet alanlarımızla ilgili yapmak istediğiniz veyahut işbirliği yapmak istediğiniz projelerle ilgili konuları [email protected] gönderebilirsiniz. 

Hizmet Alımı Başvurusu: Faaliyet alanlarımızla ilgili görüş ve hizmet almak istediğiniz konuları [email protected] gönderebilirsiniz.

İnsan Kaynakları: Faaliyet alanlarımızla ilgili yeteneklerinize güveniyor ve kuruluşumuzun faaliyetlerine katma değer katacağınıza inanıyorsanız, CV’le birlikte [email protected] adresine bize kendinizi anlatın.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

DİGETE- Dijital Gerçeklik Teknolojileri A.Ş. (DİGETE) olarak, hizmetlerimizden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVK Kanunu”na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine oldukça önem vermekteyiz.

İlgili kanun ve sorumluluklarla kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından istenilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz:

01. HUSUS:
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, DİGETE tarafından verilen hizmetler, ürünler veya ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mobil uygulamalar, internet sitesi, sosyal medya mecraları, ofis, şubeler ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

DİGETE’nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece, kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

DİGETE’nin hizmetlerini kullanmak niyetiyle mobil uygulamalarımız veya internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda; DİGETE’nin düzenlediği konferans, seminer eğitim veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

DİGETE olarak hizmetlerimiz hakkında araştırma amacıyla,  anket doldurmanızı isteyebiliriz, fakat bu anketleri yanıtlamak zorunda değilsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, DİGETE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için, gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, DİGETE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, DİGETE’nin ve DİGETE’yle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, DİGETE’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve DİGETE’nin “İnsan Kaynaklarının Karşılanması Politikaları”nın yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir.

02. HUSUS:
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; DİGETE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, DİGETE  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, DİGETE’nin ve DİGETE’yle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, DİGETE’nin ticari, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile DİGETE’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

03. HUSUS:
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda DİGETE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda DİGETE’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

04. HUSUS:
DİGETE Ürünleri

DİGETE Mobil uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır. Uygulamalarla birlikte verilen kitaplarda kişiye özel aktivasyon kodu bulunmaktadır. O kodu uygulamaya girdiğinizde, uygulamadaki bütün özellikleri kullanabilirsiniz  Kullanım süreleri aktivasyon kodu bölümünde belirtilmektedir. Aktivasyon kodu kazınmış ürünler iade alınmaz.

05. HUSUS:
Kişisel Veri Sahibinin, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle DİGETE’ye iletmeniz durumunda, DİGETE talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, DİGETE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifede belirtilen ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle DİGETE’ye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak DİGETE’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede DİGETE’ye 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; digete.com/kvk adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını DİGETE-Dijital Gerçeklik Teknolojileri A.Ş. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi- Teknopol- Teknopark-  Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sok. No:9/1/5 İstanbul, Pendik, İstanbul-Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

DİGETE’ye daha önce bildirilen ve DİGETE’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

DİGETE- Dijital Gerçeklik Teknolojileri A.Ş.
www digete com
[email protected]

İŞİNİZ İÇİN GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ.

DİGETE’nin Gerçeklik Teknolojileri’yle hazırladığı ürünler ve hizmetlerle işinizi yeniden keşfedin. Dijital dünyada yerinizi alın.

KEŞFEDİN

Gerçeklik Teknolojileri'yle hizmet ve ürünlerinizi yeniden keşfedin

Gerçeklik Teknolojileri'yle

Keşfetmeye başlayın

İletişim

ÖĞRENİN

Gerçeklik Teknolojileri'nin getireceği avantajları öğrenin

GT Teknolojilerinin

Getireceği avantajları öğrenmeye başlayın

İletişim

BAŞLAYIN

GT dünyasında yerinizi alın ve katma değer sağlayın

GT TEKNOLOJİLERİ'YLE

GT dünyasındaki yolculuğunuza başlayın

İletişim

PROJELERİMİZ

Ortalama 20 yıllık yayın, yapım ve yazılım alanındaki tecrübemizle Gerçeklik Teknoojileri’yle birçok projeyi hazırladık.

0
AR- Mobil Uygulama
0
AR- Yayınlar
0
AR- Mobil Oyun
0
AR- Animasyon
0
AR- Dijital Etkinlik
0
AR- Lisans

Yeniden keşfetmeye hazırsanız başlayalım

HİZMETLERİMİZ